Total Pageviews

Tuesday, November 4, 2014

അചുംബിതം
പാർക്ക് ബെഞ്ചിൽ 45* യിൽ ചെരിച്ചു പിടിച്ച്‌ സുന്ദരിയെ ചുംബിക്കുന്നതിന്നു ഒരു അർദ്ധവിരാമമിട്ടു,  ഹിപ്പ് പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഫ്ലാസ്ക്കെടുത്ത് ഒരു പെഗ് വിസ്കി കവിൾ കൊണ്ടു .

ചുണ്ട് തുടച്ച്  വീ ണ്ടും കർമ്മ നിരതനായപ്പൊൾ സുന്ദരി ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ടൊരു ചോദ്യചിഹ്നം .

' കലക്കീട്ടുണ്ടെടി '  ചുണ്ടുകളെ  കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആശ്ചര്യ ചിഹ്നമിട്ടുകൊണ്ട് ചുംബനൻ മറുപടി പറഞ്ഞു.

ചുംബനം ഒരു കോമയോ, ക്വെസ്റ്യൻ മാർക്കോ, എസ്ക്ലമെഷൻ മാർക്കോ ആകാം എന്ന് ഏതോ ഒരു ബൂർഷ്വാസി പറഞ്ഞത് ഒരു നിമിഷം ഓർത്തു . വേറെ വല്ല ചിഹ്നങ്ങൾക്കും സ്കോപ്പുണ്ടോ എന്ന് ഒരു .ക്വിക്ക്' അവലോകനം നടത്തി .

There is no percentage in such thoughts.


അത്തരം ചിന്തകളിൽ ഒരു ശതമാനചിഹ്നവും  ഇല്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച് കയ്യിലുള്ള പണിയിൽ ശ്രദ്ധവെച്ചു. കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ചുണ്ടിലുള്ള പണിയിൽ.

എല്ലാം 'റീലെറ്റീവ് ' ആണെന്ന് റിലെറ്റിവിറ്റിക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ.. " കാർ  ഓടിക്കുമ്പോൾ  ചുംബിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ രണ്ടും വൃത്തിയായി ചെയ്യുന്നില്ല".

അത് കൊണ്ട് " Kiss and make up"

മേക്കപ്പ് കേടുവരുത്താതെ 'ഉമ്മോത്ത് '.

കാര്യങ്ങൾ നേരമ്പോക്കിലേക്ക് പുരോഗമിക്കണമോ എന്നു ചുണ്ടുകൾ  കൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് സിവിൽ  ഡിഫൻസ് ആപ്പീസർ പ്രത്യക്ഷനായത് സി.ഡി.ഓ..ഒരു കഥകളി പദം മനസ്സിൽ മൂളി.

" ആകൃതി കണ്ടാലതി രംഭേയം
ആരാലിവൾ തന്നധരം പേയം".

(പ്രകാശം)


" സമരമാണോ?" സി.ഡി .ഓ.

" അങ്ങിനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാം"  ചുംബനൻ

" ആരുടെ വ്യാഖ്യാനം?"  കണ്‍ഷെബൾ

"ഒരു യാദവന്റെ" 

" ലോർഡ്‌ കിച്ചനർ ആണോ? " പോലീസ് ചോദിച്ചു.

" അങ്ങേരുടെ ചേട്ടൻ. ബലറാം"

" സ്മാൾ അടിയും അങ്ങേരുടെ കാരികയിൽ ഉള്ളതാണോ? ".

" യു സെഡ് ഇറ്റ്‌"

" പക്ഷെ, മൂത്താർ കുംഭത്തിൽ അല്ലെ സാധി ച്ചി രുന്നത് "

" കന്നിയി ൽ പിറന്നാലും, കാർത്തിക നാളായാലും ആവാം എന്ന് പാഠ ഭേദമുണ്ട് " 'ചുംബിത സുന്ദരി ' സംഭാഷണം  ഒരു 'ത്രീ സം" ആക്കി.

" സമരം തടുക്കെണ്ടെന്നു 'ആർഡർ ' ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഒരു 'ലാ ആൻഡ്‌ ആർഡർ' പ്രശ്നം അല്ലിയോ ?

" പ്രശ്നത്തിൽ അങ്ങിനെ തെളിഞ്ഞോ" ചുംബനൻ  ചോദിച്ചു.

" രാജ്യദ്രോഹവും വേണമെങ്കിൽ  തെളിയിക്കാം" സി. ഡി .ഓ..

" അത് കുറച്ചു അധികമാവില്ലേ? ചുംബനത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്കറിയുമോ ?"

" സാറേ , ശാകുന്തളത്തിലും  ഐ.പി.സി.യിലും ഇല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾ വേറെ എവിടെയുമില്ല."  .

" ആരു  പറഞ്ഞു?"

" ഒരു ജർമ്മൻ സായിപ്പ് . ഗീഥെ "

" അത് ജർമനിയിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ  മതി.. പ്രണയികൾ ചുംബിച്ചൊട്ടെ എന്ന് അഭ്യന്തരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്"

" തന്നെ? നമ്മുടെ അഭ്യന്തരനോ  "

" തന്നെ, തന്നെ.. സാക്ഷാൽ ചെന്നിനായകം."

" എന്നാ സാറ് ചുംബിച്ചാട്ടെ . പക്ഷെ എന്തിനാ സാറേ സ്മാള് "

" വല്ലാത്ത വായ്നാറ്റം" ചുംബനൻ

സി ഡി ഓ വീണു മണ്ണ് കപ്പി. . Kissed the dust.

" എന്നാ സാറേ ഞാനും ഒന്ന് ചുംബിച്ചൊട്ടെ "

" എൻറെ കഴുതയെ ചുംബിച്ചൊ "

" അതിനു സാറേ കഴുത എവിടെയാ"

" ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആക്കി  വായിച്ചോ . പിടി കിട്ടും."

.